ویروس

این از بداقبالی روزگار آدمیان است که بجای عقل، این بیخردی و بی عقلی و دیوانگی است که مسری است و از شخصی به شخصی دیگر انتقال می یابد.

/ 2 نظر / 5 بازدید
هدایت

[خنده] شادزی روزافزون ... پیروز باشی و بهروز![لبخند][گل]

طبرستان

البته من قبول ندارم. جان شیران و سگان از هم جداست. متحد جانهای مردان خداست.