شرق و غرب

١. آدمها رویه های بسیار دارند که البته نه الزاما با هم سازگارند.

٢. این رویه های از صورت دیو تا سیرت فرشته است.

٣. نه البته هر دیو درونی، نتواند فرشته نیز باشد که میتواند.

۴. بدشانسی ما است که در این تاس انداختن برای روبرو شدن با صور گوناگون، مهر بنام دیو می افتد.

۵. دیو سیرتان فرشته خویانند برای بسیاری.

۶. این بدشانسی است که شیر سماور متصل به پلیدی، در اختیارمان قرار میگیرد که بازش کنیم، بجای شیر مخزن عسل.

/ 0 نظر / 5 بازدید