سیستم

عظیم ترین دستگاههای فکر و زندگی محصول تصور شنیدن صدای خش خشی از پشت دیوار و یا دیدن تصویری محو از پشت پنجره ای شاید باشد

آدمی سامانه ای است که با داده ای اندک کوهی از خروجی تحویل می دهد

/ 0 نظر / 29 بازدید