شاهنامه آخرش خوش است

ایرانیان یکی از دین ساز ترین اقوام هستند.

اساطیر بسیاری از اقوام شروعی طوفانی دارند. یعنی تا دلتان بخواهد در باره مثلا آفرینش قصه دارند اما حرف چندانی برای پایان ندارند. بسیاری برای پایان قصه ای ندارند.

تاریخ میگوید اما ایرانیها برای آخر داستان زندگی دو سناریو نوشتند یکی منجی و دیگری بهشت که خیلی ها از روی دستشان تقلب کردند.

اولین نشانه های مسیانیسم در یهودیت در کتب انبیا و پادشاهان از جمله کتاب دانیال نبی یا اشعیا است. این آثار احتمالا مقارن زمانی که ایرانیان یهودیان را آزاد نمودند، تولید شده اند و باید وامدار ارتباط با مفاهیم ایرانیان مانند سوشیانت و هوشیدر بوده باشد.

دومین نشانه اینکه در بسیاری از زبانها، بهشت، ریشه و هم ریشه پردیس و فردیس و فردوس و پارادایز و چیزهای از این دست است.

البته که ایرانیان بی قید ترینها در دینداری نیز هستند.

/ 0 نظر / 6 بازدید