متدلوژی بررسیهای تاریخی

روش شناسی بررسی های تاریخی دچار معضلی است که برون رفت از آن از عهده من خارج است.  این روش که میتوان در فیزیک، جرم را به نقطه ای بدون بعد، بدل کرد و در باره آن به صورتی کامل، سخن گفت بی آنکه چیزی از دست وانهاده شود، یکی از اغواکننده ترین روشها برای سایر علوم و دانشهای بشری محسوب میشود. یعنی اینکه ابعاد، را از پدیده های تاریخی بازستانیم و سپس در باره آن سخن بگوئیم.

این بازی عموما در بررسیهای تاریخی توسط بسیاری انجام می پذیرد بی آنکه درکی از حیطه عملکردش داشته باشیم. روش بکار گرفته شده در پست قبلی ام را میتوان ذیل این آسیب آورد. فقط در تسری نتایج و استنتاجهای ناشی از آن، باید کمی احتیاط بیشتری به خرج بدهم.

/ 0 نظر / 7 بازدید