قانونگذاری

برای عمل به قواعد، قوانین و دستورالعمل ها توسط بخش زیادتری از افراد، کدام روش مطلوبتر است:

همه در تهیه این قواعد تشریک مساعی نمایند

یا اینکه قواعد، قوانین و دستورالعمل ها باید با روحیات، آموخته ها، آرزوهای آدمها سازگارتر باشد.

/ 0 نظر / 8 بازدید