فراق

بشم واشم از این عالم بدرشم
بشم از چین و ماچین دورتر شم
بشم از حاجیان حج بپرسم
(بر دلدار پیغامی فرستم)
که این دوری بسه یا دورتر شم
(که گر دوری خوشه من دورتر شم)
(روایتی دیگر از دوبیتی باباطاهر عریان)

/ 0 نظر / 7 بازدید