فارسی

در شوره زار خشونت، حتی جوانه نمیزند آزادی، چه برسد که تنومند شود آن درخت.

یکی از بی وجه ترین عبارتهای مصطلح، آبیاری درخت آزادی با خون بود (یا هست). ریشه اش را میخشکاند خون. شما که حتی کشاورزی هم نمیدانید.

/ 0 نظر / 5 بازدید