نه به یارانه

خوشبختانه این بار حماسه سرایی نشد این یعنی اینکه شعور آدمها مهمتر از شور آنها قلمداد شده است یا حداقل اینگونه تصور می شود.

عموم افراد جامعه بر چند واقعیت اقتصادی و اجتماعی اجماع دارند. مثلا اینکه اگر دولت پولی به آنها می دهد با چاپ پول آن را بر میگرداند. ارزش پول، با دادن یارانه به همه، کم می شود و این یعنی اینکه پولی به من نداده است. یا اینکه هنوز رای دادن ادامه دارد و چهارسال بعد خدمت می رسیم. قرار نیست اول همه چیز خوب و روبراه شود آنگاه ما به وظایفمان عمل خواهیم کرد.

دکتر نیلی در ارزیابی مرحله اول هدفمندی جایی گفته بود که برای اجرای برنامه هدف مندی سه شرط لازم است. اول ارتباط بسیار خوب دولت-ملت و دوم بهترین شرایط رشد اقتصادی و سوم دارا بودن بهترین روابط با جهان. حداقل امید است که شرط اول وچود داشته باشد.

امیدوارم دولت به شفافیت محل هزینه کرد ناشی از انصراف از دریافت یارانه ها اقدام نماید و با این معیار راست کرداری اش سنجیده شود. بیمه تمام ایرانیان برنامه مناسبی می تواند باشد که اعلام شده است.

نقش علی ربیعی در این میانه بسیار است.

تعداد انصراف دهندگان شاخص مناسبی برای ارزیابی میزان صحت عبارات اول و دوم است.

/ 0 نظر / 40 بازدید