توابع

بزرگترین دردسرها با کوچکترین ناهنجاری ها آغاز می شود

بزرگترین جنگ ها با بی احترامی های کوچک.

عظیم ترین سوتفاهم ها با لغزش کوچک زبان.

بعضی توابع بطرز بیش از حد زیادی وابسته به برخی متغیرها هستند.

/ 0 نظر / 33 بازدید