رنسانس

از هر طرف که رفتم جر وحشتم نیفزود فریاد از این بیابان زین راه بی نهایت.

رنسانس انسان ایرانی سال ۶٧ است. تفاوت انسان ایرانی قبل و بعد این زمان مانند تفاوت دنیای جدید و قدیم است.

/ 3 نظر / 5 بازدید
مائده

یعنی یکی که سال تولدش 67 اه کلن دنیاش جدیده؟!

محسن

کسانکه با مفاهیم بعد از این سال اندیشیده اند جدیدند

حمیده

سیاست وحشت همینه! ما نباید میدان را خالی کنیم! فریادمان باید یکی باشد و حتی سکوتمان!