بار مرگ

جامعه سنتی، بار مرگ در یک خانواده را، در کل جامعه تقسیم میکرد، بهمین دلیل بنظر میرسید مرگ واقعه ای عظیم و دهشت بار نبود. جهان جدید نیز، دولت و نهادهای مدنی را، مسئول بر دوش کشیدن بخشی از این بار قرار میدهد، اما ما که این میانه ایستاده ایم، و نه این طرفی و نه آن طرفی هستیم، تمام وحشت مرگ را بر خانواده ای کوچک بار کردیم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
hossein kaji

تحليلت حرف نداشت