تاریخ

یکی از مشکلات بزرگ ما برای تجزیه و تحلیل، بی تاریخ دیدن پدیده هاست. خیلی از اوقات، قادر نیستیم زمان وقایع مختلف را وارد تجزیه تحلیلهایمان نمائیم. چون نمیدانیم کی رخ داده است. بهمین خاطر پدیده های گوناگون را کنار هم میچینیم بدون آنکه تقدم و تاخر وقوعشان را بدرستی بشناسیم. اینگونه است که عناصر دیگر مانند، زبان، فهم، جامعه، فرهنگ، باورها و ... نیز از تجزیه و تحلیلها رخت برمی بندد.
آیا اگر کمی تاریخ میخواندیم کمی متعادلتر نمی شدیم؟

/ 0 نظر / 7 بازدید