نعل وارونه

اينكه ارزشهاي انقلاب مشروطه را بي ارزش قلمداد كنيم، با اين شبه استدلال كه حاصلش رضاخان بود، نعل وارونه زدن است. انقلاب ها از نظامات مستقر ارزشمندترند. اولين شاخصه برجسته شان اين است كه "ملت" ساز هستند.

/ 0 نظر / 268 بازدید