شرق و غرب ما

کلمات هم خانواده با غرب

  • غربت: تنهایی، افسردگی، بی کسی، نادیده، هیچ
  • غروب: تاریکی، ظلمت، بی نوری، سرما، غربت، مرگ
  • غریب: تنها، اسیر سرنوشتی ناخواسته، جدا افتاده
  • مغرب: جایی که خورشید افول میکند، سرآغاز شب و سیاهی
  • غربتی: بی تربیت، بددهن، ترسناک، ستمکار، بی اخلاق، نااهل، اهل فسق و فجور

هماواهای غرب: غیر، غیریت، تغییر، مغایرت، ....

کلمات هم خانواده با شرق

  • مشرق: جایی که خورشید برمیآید، سرآغاز روز و روشنی
  • اشراق: عرفان، خودشناسی، حکمت
  • شرق: نور، خورشید، گرما، زندگی

ما اسیر خویشتنیم

غ آوای غرب و غم و غیر و غول و غار و همه چیزهای سیاه

ش آوای شرق و شوق و شراب و خورشید و شادی و شور و همه چیزهای خوب

/ 1 نظر / 7 بازدید
48

نکته جالبی بود![لبخند][گل]