نصایح الشیوخ

آدم که پیر میشود علاقه خاصی پیدا میکند که تجاربش را به عنوان نصیحت به دیگران حقنه کند. ما هم که پیر شدیم از این قاعده مسثنی نیستیم:

یکی از قواعد گفتگو و ارتباط: ترجیحا و حتی الامکان در یک جمع، از آن چیزهایی که بدتان میآید کمتر سخن بگویید. شاید آنچه که شما از آن گریزانید، علایق یکی دیگر باشد. نقیص این قاعده نه تنها مکروه نیست که مستحب نیز می باشد یعنی اینکه در جمع، از آنچه که دوست دارید سخن بگوئید.

/ 0 نظر / 5 بازدید