شیرازیه


1. بعضی کادرهای نیروی انتظامی گاهی به آدمهایی با قیافه زیادی حزب اللهی زیادی گیر میدهند.
2. راننده تاکسی هم هست که معتقد است تمام این سی سال عده ای این ممکلکت را چاپیده اند و حالا احمدی نژاد آمده است که به این بخور بخور خانمه دهد اما حیف کسی به حرفش گوش نمیکند.
3. هنوز قاطعیت اصل مهم رهبرب قلمداد میشود و نمونه ایده آلش هم رضاخان است.
4. هنوز هم بسیاری از مدیران حرفهایی از مشاورانشان میخواهند بشنوند که دوست دارند و نه حقیقت را.
5. کاشکی ادبیات دانی و فلسفه خوانی کمی هم تاثیر در زندگی شخصی و شغلی مان داشته باشد.
6. آخرش رفتم سر خاک رفیقم سعدی.
7. تو حافظیه درویشی است که عصبانی است وقتی میگویم دراویش باید کظم غیظ داشته بشند مثل مرغ کرچ روترشتر مینماید و برای دخترها فال میگیرد و فالگیری برای پسرها را به بعد از نماز موکول میکند. حتی دراویشمان نیز خصایص دهمایستی دارند.
8. سعدی بچه پائین شهر شیراز است و حافظ بچه مثبت و بالاشهر نشین.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید