کلید فهم

بعید نیست یکی از راه های کشف موضوع اصلی یک متن، بررسی و جستجوی مفهومی است که میزان تکرار بیشتری دارد، باشد. در متن مقدس مسلمانان یعنی قرآن، یکی از اصلی ترین این مفاهیم، احتمالا انجام عمل صالح باشد. مفهومی از جنس اخلاق با تبعات فردی و اجتماعی بسیار.

/ 0 نظر / 5 بازدید