قانون

توجیهات عدم رعایت قانون در بین ما آنقدر زیاد است که قانون مداری سخت ترین کار دنیا برای ماست.

/ 2 نظر / 25 بازدید
خون خدا

رعایت قانون منطقی نیازی به یادآوری و نظام پاداش و تنبیه ندارد. انچه از مغز کوتوله های قانون نویس بیرون می ترآورد مرا آنارشیست می کند. قوانینی که خلاف قانون هستند.

خون خدا

رعایت قانون منطقی نیازی به یادآوری و نظام پاداش و تنبیه ندارد. انچه از مغز کوتوله های قانون نویس بیرون می ترآورد مرا آنارشیست می کند. قوانینی که خلاف قانون هستند.