کامنت

در صدر و متن اخبار سیاست مداران حضور دارند. مردم در کامنت اخبار هستند.

به همین خاطر یکی از بهترین راهها برای گرفتن نبض جامعه در خصوص اخبار خواندن خبر به همراه کامنت مردم است. اگر بدانی که بسیاری از کامنت ها قابل نشان دادن نیست

/ 0 نظر / 6 بازدید