سیاه و سفید

کشتن مرغ مقلد: لیبرالیسم، دموکراتها، برابری، نوجوانی، اسیر در چنبره قضاوت دیگران

شاهدی برای تعقیب: تزویر، معنا، عشق، گول خوردن، شوک آور، 

بعضی داغش را دوست دارند: پدر فیلم فارسی، پدر چیچو و فرانکو و فردین بازی، تقلب، بی شعوری، سطحی

محله چینی ها: آب، توسعه، حرام، گناه، گذشته یوغی بر گردن،

نشانی از شر: شر مطلق، کثیف، مرز، حرکت دوربین، آوردن ولز، جادوگر، 

سینما پارادیزو: جادوی سینما، انسان، خدای تماشاچی، میوه ممنوعه، سانسور، فراری، زندگی

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید