زمین بازی

مربی قهرمان لیگ جلالی بود. وقتی آقای قلعه نوعی امتیازی از فولاد در اهواز بدست نمی آورد متلکی بار آقای جلالی میکند. اما اکنون میتوان دید که میشود اول نشد ولی دیگران را واداشت تا به احترامت کلاه از سر بردارند.

فوتبال محل تلاقی بالا و پایین جامعه ایرانی است. پایین هم به معنی طبقات فقیر و هم فرودست سیاست. فهم درست جامعه ایرانی در گرو فهم دقیق فوتبال ایرانی است. همین است که عرصه اندیشه ورزی فراخی میتواند پیش رو گشاده شود. قواعد، بازیهای خارج از چارچوبهای قانونی، سلسله مراتب ارادت و قدرت، لمپنیسم، زندگی سنت در پس دیوار تجدد،جدال بین عبارت و تصویر، عرصه طغیان فرودستان در برابر فرادستان، پله ترفی بخشی از جامعه که بخش اعظمشان زیر فاصله طبقاتی له میشوند و این معدودی به مدد فوتبال خوذ را از این گردونه سامسارای فقر نجات میدهند، مهاجرت از جنوب به شمال و بعد به آسمان و آنسوی آب و خاک، شرط بندی، تبانی، هرزه گی، مردانگی، عصبیت، جاهلیت، قومیت، رنگ، خیانت.

/ 2 نظر / 5 بازدید
48

[لبخند][گل]

48

[لبخند][گل]