استقرا

استقرا که در علم اثبات کننده نیست در علوم اجتماعی بطریق اولی.

معضلات روش شناختی آن عبارتند از:

  • تغییر را نمیتواند مدل کند
  • بازی را به تعداد معدودی محدود می کند
  • عمل نیروها را نمی بیند
  • از وحدت در عمل به وحدت در نظر می رسد اصولا وقتی فقط یک عمل رخ می دهد نمی توان از کثرت عمل سخن گفت ولی همیشه میتوان از تکثر نظرات حرف زد.
  • عموما مجبور است انگیزه خوانی کند
  • عموما مجبور است مفاهیم اجتماعی را انسانواره نماید.
  • عموما نگاه دستوری به علم دارد و نه توصیفی
/ 0 نظر / 7 بازدید