جعل

دیدگاه های سیاسی حرفه ای های عرصه های دیگر، چون هنرمندان و ورزشکاران، اگر جدی گرفته شود آنگاه ممکن است خیلی زود به گروه های مرجعی بدل شوند که رهبری سیاسی را در دست می گیرند. فاجعه آنگاه آغاز می شود

/ 0 نظر / 4 بازدید