برده کشی

در اینجا سیاست زمینی است که محصول کسی را که می کارد دیگری می درود. بی استثنا

همین است که بسیاری چیزی در این زمین نمی کارند

تعداد معدودی با امیدی در آن کشت می کنند شاید این گردونه سامسارا را بشکنند

و تعداد بسار معدودتری با شانس و فرصت طلبی می دروند

/ 0 نظر / 9 بازدید