نارنج و ترنج

بزرگترین دشمنان آزادی، در جوانیشان عاشق آزادی بودند.

بخشی از تاریخ اندیشه، محصول جنگ روزگار پیری با روزگار جوانی فلاسفه است.

جوانی فلاسفه عموما به خبرنگاری عصر پیش از خود اختصاص داشته است.

/ 1 نظر / 5 بازدید
محسن

1-طبیعی است که هیچ پدیده ای ماندگار نیست. و انسانها و حتی عقاید تاریخ مصرف دارند چون محصولند. محصول شرایط پیدایش خویش. نیوتن را گفتند از کجا قوانین جاذبه را کشف کردی گفت بدان هنگام که بر شانه های کپلر ایستادم. 2-قانونی در فیزیک هست بنام اینرسی یعنی آنکه هر جسمی با عامل تغییر دهنده مخالفت می کند. مسافر ایستاده در ماشین ایستاده و یا در حال حرکت با سرعت ثابت احساس خوبی از تعادل را حس می کند اما به محض تغییر به سمت جلو یا عقب پرتاب می شود که احساس خوبی نیست بنا براین با شروع تغییر در عامل حرکت سعی می کند با تشبث به نیروهای دیگر تعادل را حفظ کند و امان از این نیروهای دیگر 3- طبعا قضاوت هوشمندانه بر اسناد وقایع اتفاق افتاده انجام می پذیر و قضاوت عامه و کلاهبرداران بر وقایع اتفاق نیفتاده (پیشگویی) و یا تصورات و اوهام شادمان باشی محسن عزیز