واکاوی

یکی از چیزهایی که معمولا عصبانی مان میکند یا حالمان را میگیرد یا خسته مان میکند، این است که تصویری که از خویش داریم، با نگاه دیگران در هم شکند. اگر خود را منطقی، عاقل، خیرخواه و چیزهایی از این دست تصور کنیم، و یکی این تصویر را به هم ریزد، اول چیزی که حادث میشود، یکی از آن حالتها پیش گفته است. اما در همین جا، گاه نباید ماند و دیگران را میتوان صالحتر تشخیص داد برای دیدن مان.

/ 0 نظر / 6 بازدید