گنجینه

مقدمه اول: قدیما تو پستوها می بایست دنبال چیزهای عتیقه گشت حال در کنار تمام هستی که راز زدایی شده است هیچ گوشه پنهانی در خانه هایمان یافت نمی شود اما این گنج خواهی گویی عجین با آدمی شده است که هر چقدر هم جهان کتاب گشوده تری می شود باز جایی برای قایم شدن و یافتن چیزها در آن یافت می شود.

مقدمه دوم: رسانه های مان همه کار انجام می دهند بجز اطلاع رسانی همین است که هرگز نمیدانیم در کنارمان چه میگذرد. نمیدانیم قبلی ها همکارها کناری های مان ممکن است کارهای بزرگی کرده باشند که بار بر دوشمان را کمتر کند و مجبور نباشیم یا خیال ببافیم یا آن را از نو به انجام برسانیم.

مقدمه سوم: مازندرانی ها هم در پیشرفت های فرهنگی ما کاری کرده اند.

متن: در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بخش دانلودها در صفحه ای لینکمتن 60 اثر واقعا نایاب و البته فوق العاده قرار داده شده است که حاصل کار محققین بنام این کشور در خصوص تاریخ و تفسیر و وقایع و موضوعات دیگر این شرزمین است. خواندن همه آنها را توصیه می نمایم اکیدا که به حلاوت حلوایند.

آن بخش از آفرینش و تاریخ که قصه آفرینش می پردازد یکی از فرازهای زیباست.

/ 0 نظر / 8 بازدید