گریز

چرا در این سرزمین گریزی از دین نیست؟

دین باقی میماند تا چه وظیفه ای را به انجام برساند؟

دین بیش از آنکه لباسی به قامت تن چیزی باشد پارچه برای دوختن لباس است.

/ 2 نظر / 6 بازدید

khob maloome, chon jahl va bisavadi hast!

احسان.ح

یاد بادآنکه گفت: دین ریسمان صامت است می شود با آن به چاه رفت و می شود به ماه برآمد. این هم هست البته! شاید مشکل در طرز فهم ما از دین باشد و اینکه می خواهیم معرفت دینی را به جای معرفت علمی بنشانیم، شاید!