بیشه

خطرخیز ترین بیشه پیش روی آدمی متن است. باید بیاموزیم چگونه از آن به سلامت عبور کنیم. شاید با اینها می شود:

  • ارزیابی صحت منابع
  • نقد متن با متن
  • فهم متن در بستر زمان
  • کاستن از اثر آن در داوری ها
  • روح زمانه از متن مهمتر است
/ 0 نظر / 5 بازدید