ما یا شما؟

1. از چراغ قرمز رد میشویم پیاده هایمان بیشتر از سواره هایمان.
2. حق تقدم و بسیاری دیگر از قوانین رانندگی را رعایت نمیکنیم.
3. در صفهایمان به هیچ کس راه نمیدهیم حتی اگر صف وام باشد و پشت سری مان به وام محتاجتر از ما باشد.
4. به همه متلک میگوئیم در حالیکه همه خندانند و به ما بر میخورد اگر کسی متلکی بارمان کند که از پسش برنیاییم.
5. سعی میکنیم اولین نفری نباشیم که به دیگران سلام میکنند.
6. بددلیم
7. توی چشم خیلی ها زل میزنیم (شاید فکر میکنیم آشنا باشند و امیدواریم که آشنا نباشند)
8. هیچ میدانید هیزی یعنی چه؟
9. پنبه دیگران را میزنیم مبادا پنبه مان را بزنند.
10. با همه چیزی که همسطح هایمان میگویند مخالفیم و با هرآنچه رئیس میگوید موافق.
بد جایی گیر افتادیم.

/ 4 نظر / 5 بازدید
علی هنری

محسن جان! به راستی پیشرفت و توسعه و شتاب تکنولوژیک با اخلاق گرايی در جامعه نسبتی مستقيم دارد. چنان نيست که کشوری توسعه نيافته هرجند معنوی، از نظر هنجارهای اجتماعی به رتبه ای بالاتر از شاخصه های رشد اقتصادی خود دست یابد.

محسن

من از جنبه ای ديگر به موضوع می نگرم. مدنيت جديد چيزهايی را از ما گرفت که روزگاری به کار بسامان بخشيدن جامعه می آمد و اينک چيزی جايگزين آن از دست رفته ها نگرديدهاست.

محفوظ

ميشه در مورد ۷ و ۸ بيشتر توضيح بدی.

محسن

به جهت رعايت عفت عمومي و پرهيز از بدآموزي خير.