جوابهای دندان شکن

جوابهای پست قبلی آنقدر دندان شکن بود که دیگر نباید به صرافت سوال کردن افتاد پیامهای دیگران پست قبلی را بخوانید تا متوجه شوید و اینهم جوابهای دوست خوبم آقای دکتر نصرتی عزیز:
"۱. ساده است چون مردان با شخصیت قبلا مرده اند.
۲. دانشگاهها و سربازخانه ها (گاهی هم در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس)
۳. سئوال مفهوم نیست.
۴. بهتر است این سئوال را صادقانه از خودتان بپرسید.( سئوال از جواب واضحتر است)
۵. نه الزاما. متوجه باشید که سگها (حتی احمق ترینشان) پای آدمها را بی دلیل گاز نمیگیرند. نگوئید بعد از گاز گرفتن چکار کنم بگوئید قبل از گاز گرفتن چکار کنم.
۶. بهتر است سئوال را به ۲ نفر تغییر دهید. آدمها فقط هنگامیکه تنها هستند با فرهنگ میشوند.
۷. نظری ندارم.
۸. اگر نمیتوانید اصلا جواب ندهید. الزاما نباید به هر سئوالی جواب داد.
۹. پدیده هایی از این هم سخت تر و صعب تر هم هست مثل حفر قنات ها. واقعا چرا و چگونه قدیم ها فرهنگشان بیشتر بود؟
۱۰. نه چنین آدمهایی را باید آزاد کرد تا رنج ببرند.
۱۱. راستش هیچکدام ولی ایکاش اگر مجبور باشم بتوانم دروغگوئی را انتخاب کنم تا بعدا بتوانم جبران کنم یا استغفار بطلبم.
۱۲. این سئوال عمومیت ندارد بستگی دارد که زن این سئوال را پرسیده باشد یا مرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید