ملت غیرقابل پیش بینی

احتمالا اصطلاح مندرج در عنوان فوق را زیاد شنیده اید و خوانده اید. اینکه ملت ایران یکی از غیرقابل پیش بینی ترین ملل دنیاست. ببینیم همینجوریست؟
این خصلتها در ما زیاد دیده میشود:
تعداد اندیشمندان و روشنفکران در جامعه ما کمی یا شاید زیادی بیشتر از متوسط جهانی است.
تعداد محققین ما اما کمی یا شاید زیادی کمتر از متوسط جهانی است.
مفروضاتم این است که محقق عموما داده تولید میکند و روشنفکر هم عموما داده ها را پردازش میکند تا قانون و قاعده استخراج کند.
عزیزی بسیار گرامی ذمی شبیه به مدح برایم داشت که فیلم ندیده را نقد میکنم و منهم مدحی شبیه به ذم برایش داشتم که سینمای کشوری را بدون دیدن حتی یک فیلم از آن سینما، نقد میکرد.
جلال آل احمد خدابیامرز و دکتر شریعتی که نسلی را ساختند با این دومی یعنی محققین سر دشمنی و با آن اولیها سرسپردگی بسیار داشتند.
معمولا داده های مورد نیاز برای تجزیه تحلیلها را خود استخراج میکنیم و بعنان یک تخصص ویژه ارزیابی نمیشود.
معمولا حیطه جمع آوری داده ها برای تجزیه تحلیل دور برمان هست. خانواده، همکاران و هم محلیهایمان.
معمولا حتی خوب به دور وبرمان نگاه نمیکنیم. چون تقریبا در هیچ ساحت و زمان از عمر برای آن آموزش نمیبینیم.
هیچ تناسبی بین میزان داده ها و حجم تجزیه تحلیلها وجود ندارد. در دفتر فرهنگی شریف یک مرض مسری وجود داشت که با تعداد کمی داده می نشستیم و جامعه و تئوری و اندیشه ای را نقد میکردیم.
نتایج عجیب و غریب که امروزه برای پدیده های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... طرح میشود مبتنی بر مفاهیم و عناصریست که هنوز هیچ تحقیقی در باره آن انجام نپذیرفته است.
روشنفکر، فقرا، بهبود اوضاع اقتصادی، چپ روی یا راست روی و.... که تا بحال هیچ مبنای تحقیقی و آماری نیافته اند فراوان در تجزیه و تحلیلها مان بکار گرفته میشود.
بهمین خاطر فکر میکنیم با ملتی غیرقابل پیش بینی طرف هستیم. آیا واقعا اینگونه است؟

/ 1 نظر / 8 بازدید
Isa Pilehvar

مطلب شما بسیار بجاست: جامعه ای که محقق کم داشته باشد دانش قابل اعتماد بسیار کمی در اختیار خواهد داشت و اگر در همان حال روشنفکر زیادی داشته باشد (شبه) راه حلهای متعددی پیش پای خود دارد که البته چندان سنجیده نیستند. (؛مفروضاتم اين است که محقق عموما داده توليد ميکند و روشنفکر هم عموما داده ها را پردازش ميکند تا قانون و قاعده استخراج کند.؛ اگر مفروضات شما با برخی از کاربردهای کلمات محقق و روشنفکر نزديکی بيشتری داشت استفاده از مطلب خوب شما راحت تر بود و می شد آن را بدون نياز به ترجمه کلمات در کنار دانسته های ديگر قرار داد.)