پرانتز

مهمترین قواعد زندگی و گفتگو در داخل پرانتزند. یعنی تمام نوع آدمی بر روی آنها توافق ندارند. بدون آنها نیز نه گفتگو ممکن است نه زندگی. پس هر یک از ما شقی از این قواعد را می پذیریم و راه می افتیم.

حداقل سه تا که ضروری ترین ها هستند اینها هستند:

  • حقیقت چیست؟
  • اگر فرض کنیم که همه پذیرفتیم که حقیقت چیست آیا حقیقت یکتاست؟
  • اگر فرض کنیم که همه پذیرفتیم که حقیقت چیست و پذیرفتیم یکتاست آیا می توانیم به آن برسیم؟

همین است که بزرگترین باورهای زندگی ما نه نتیجه استدلال که حاصل انتخاب ماست.

/ 0 نظر / 26 بازدید