تونل

سه شنبه ساعت ۱۴:۴۰ داخل تونل خط آبرسانی به سمنان از چشمه روزیه. تونلی که در دل کوهی حفر شده است تا مسیر را کوتاه کنند. و یکی از عجیبترین تجربیاتت از زندگی. تونلی بطول حدود ۲۰۰۰ متر. که با لامپهای ۱۰۰ واتی در فواصل ۱۰ تا ۲۰ متری روشن میکندش و هر چه جلوتر میروی تاریکی غلیظتر. برای اولین میبینی که چگونه طبیعت میتواند تا بدین حد محصور و مسحور و مبهوتت کند و دلهره ای که اگر تکانی بخورد میتواند ترا ببلعد و تو هیچ کار از دستت برنیاید.

/ 0 نظر / 5 بازدید