سبک زندگی

از بدی ما است که سبک زندگی نداریم. یعنی سبک زندگی وجود ندارد که افراد مطابق آن زندگی کنند. سبک زندگی یعنی نوع خاصی از

آداب و معاشرت، 

سنن و آئین ها

است که ما مطابق آنها خود را تشخص می بخشیم و نشانه هایی است که با آن برای خود و دیگران پیامی می فرستیم.

علت شاید در این باشد که در این ور طبقاتی پا نگرفته اند. که سبک زندگی از دل طبقات یر می آید.

/ 0 نظر / 5 بازدید