همسایه های جدید

روشنفکران از اقتصاد چیزی نمیدانند

شش ماه پیش اگر این مقاله را میدیدم حتما چیزی میگفتم در نقدش اما اکنون فقط شاید بتوان گفت اقتصادنان هم چیزی از روسنفکری نمیدانند. این به اون در.

فارغ از سلسله صغری و کبری چیدنهایش و فروعات بحث حکم نهایی پر بیراه هم نیست.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید