کم و کیف زندگی

بعضی چیزها نمایانگر کمیت زندگی هستند و بعضی چیزها نشانگر کیفیت زندگی.
خانه، کتابخانه هر آدمی یکی از نمایانگرهای کیفیت زندگی اوست و ماشین و لباس و تلویزیون و وسایل صوتی و تصویری از جنس کمیات زیستن هستند.

/ 0 نظر / 11 بازدید