حاکمان جهان

هنوز هم فکر میکنم آنانیکه بر جهان حکم میرانند عقل و اخلاق و سلامت روانیشان از متوسط جهانی بسیار پائینتر است و این ترسناکترین کابوس همیشه بشریت بوده است.

/ 2 نظر / 5 بازدید
Isa Pilehvar

من هم فکر نمی کنم از متوسط جهاني بالاتر باشد ولي نمی دانم اگر کسی فکر می کرد بالاتر است چگونه قانعش کنم که پايين تر است.

عباس

از اين هم مهم تر اعتماد به نفس بالای اين حاکمان کم عقل است که با خود رايی بشريت را به سمت نابودی می برند.يک روانپريشی تمام عيار.