فلسفه

عقل سر همه سروران را بریده است

دل یکی از زخمیها را برمی گزیند

و با مقراض عقل می پیرایدش و بعد افسارمان را می دهد دستش

اما می دانم زخمی است و از اسب افتاده و از اصل هم

دل هم به خوشی آنرا تیمار کرده بود اما خوشی دیگر در کار نیست

/ 0 نظر / 8 بازدید