نقد-4

یکی از موضوعات مرتبط با مباحث قبلی تعیین سطح تحلیل است.

هر سطح از تحلیل از مفاهیمی استفاده می نماید که در دستگاه معنایی آن سطح تعریف می شود. مثلا در فیزیک انرژی قابلیت انجام کار تعریف می شود که قابیلت  کار نیز خود مفاهیمی معنا دار در آن سطح هستند.همین مفهوم در روانشناسی ممکن است که بکار گرفته بشود بدون آنکه ربط وثیقی با معنای آن در سطح تحلیل فیزیک داشته باشد.

از این منظر "مردم" فقط در سطح تحلیل جامعه شناختی معنادار است و در سایر سطوح ممکن است فاقد معنا باشد.

یکی از خطاهای روش مند در گفتگوها برداشتن مفهوم از یک چتر فکری تعریف شده و برد ن آن به جتر فکری دیگر است. همچنین در هر گفتگو باید سطوح تحلیل برای طرفین گفتگو یکسان باشد و تحلیل و نقد باید در یک سطح صورت ژشود. در سطح فلسفه مطلق هیچ چیز قابل تائید یا رد نیست در ساحت زندگی ما بسیاری از چیزها رد و یا تائید می نماییم. خطا در این است که گستره هر تحلیل را تا بی نهایت بگسترانیم و یا مفاهیم معنا دار آن سطح را در سطوح دیگر تحلیل به همان معنا بکار بگیریم.

بنابراین "نقد مردم" فقط در محدوده مشخصی معنا دارد و نمی توان آنرا به هر عرصه ای برد.

/ 0 نظر / 31 بازدید