سرمایه

اول آن که دارایی هایی هست که با پول قابل توزین نیست مهم ترینشان خود زندگی

دوم آنکه در بیرون بازه ای از ثروت مادی سعادت وجود ندارد یعنی آن که رابطه ای خطی بین ثروت مادی و پول و سعادت وجود ندارد

برای خوشبختی باید کوله ای داشت از سرمایه هایی چون عاطفه مهربانی و عشق و خرد و خانواده و شادی

/ 0 نظر / 8 بازدید