ایده نویسی - رادیکالیسم مسیحی

رگه های اصولگرایی و رادیکالیسم در اندیشه و مردمان پروتستان بیشتر است یا در اندیشه و مومنین کاتولیک؟

اندیشه رستگاری یکی از ارکان مهم پروتستانیسم، منبع اصلی رادیکالیسم است.

/ 0 نظر / 34 بازدید