عقل

در تعریف رفتار و منش عقلانی این هم قاعده ایست:

عقلانی: آنچه که منافعش بر مضارش برتری دارد.

ضد عقل: آنچه که منافعش بر مضارش برتری ندارد.

غیرعقلانی: آنچه که امکان ارزیابی منافع و مضارش فعلا مکن نباشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید