شانس

اقبال و بخت، یکی از مهمترین عناصر سازنده اوضاع و احوال یک جامعه است، که در تاریخ ما نیز، گاه در خدمت این سرزمین بوده است و گاه بربادش داده است.

یکی از مهمترین این اقبال ها، صد سال پیش برای تمامیت ارضی ایران پیش آمد. حدود صد سال پیش، روسها تقریبا در حال بلعیدن کامل مناطق شمالی کشور بودند و درست مانند یهودیان، که در حال خرید زمین ارض مقدس بودند، در حال خرید سرزمین های استرآباد و جرجان بودند. یکی از بزرگترین فروشندگان هم، محمدولی خان سپهدار تنکابنی نخست وزیر روزگار مشروطیت بود که خالصه هایی که از محمدعلی شاه خریداری کرده بود را به روسها واگذار میکرد.

این اقبال ما بود که درست در این بلبشوی فروش سرزمین، در روسیه انقلاب شد و تا بیایند به خود بجنبند، آن بساط فروش زمین توسط قدرتمندان محلی با خود آنها، برچیده شد.

/ 0 نظر / 8 بازدید