هوش

یکی از خطای بزرگ سیاستمداران، بر باد دادن امید مردم است.

/ 6 نظر / 5 بازدید
مریم بانو

مخصوصا" که دست میذارن رو آرمانهای هپروتی مردم

محسن

دست گذاشتن و بر باد دادن آرمانهای هپروتی از هوشمندیشان است نه از خطایشان.

ناصر علیها

یعنی چی؟

محسن

آقا حضورا عارض خواهم شد.

ابان

....ویکی از خطاهای مردم بزرگ نمایی سیاستمداران.