دست نوشته های اقتصادی فلسفی 1844

جهان اندیشه، مدیونی فلاسفه عقده ای است، که روی دیوار خانه شان، لیستی از همه چیزهایی که دیگران دوست را دارند، نوشته اند، تا پنبه تک تک شان را بزنند.

فاجعه از آنجا آغاز میشود که وسوسه میشوند دیگران آنها را جزو لیست خود قرار دهند.

/ 0 نظر / 10 بازدید