اکسیر های اخلاقی

این تناقض را نتوانستم هضم کنم که چگونه قبایح به محسنات تبدیل میشوند؟
مثلا وقتی در محلی پروژه ای بزرگ یا کوچک اجرا میشود، طبیعتا قیمت زمین در پایان طرح با آغاز طرح تفاوت زیادی دارد. اگر فردی از این رانت اطلاعاتی سود ببرد و مثلا اقدام به خرید زمینهای ارزان در ابتدای طرح و بعد فروش آن در پایان پروژه نمایداحتمالا نه تنهاتوسط افکار عمومی مغضوب، بلکه شاید حتی توسط دستگاه قضاییه جلب شود. اما اگر همان سازمان مجری طرح از این رانت سود ببرد، این عمل صحیح قلمداد میشود. مبنای این ارزیابی اخلاقی این است که عده بیشتری از سود این رانت منتفع میشوند. مشکل اینجاست که بنظر میرسد وقتی افراد سود برنده از موقعیتی از حدی بیشتر میشود آن قبح اخلاقی به حسن تبدیل میشود. کسی میتواند بگوید آن حد، چند است؟

/ 0 نظر / 6 بازدید